Gerekli Belgeler

İKRAZAT İŞLEMİ YAPILMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ŞİRKETLER İÇİN
• ŞİRKET VERGİ LEVHASI
• İMZA SİRKÜLERİ
• TİC.SİCİL GAZETESİ
• FAALİYET BELGESİ VEYA SON AYA AİT KDV TAHAKKUKU.
• İŞLEMİ ŞİRKET İMZA YETKİLİSİ YAPACAĞINDAN İMZA YETKİLİSİNİN KİMLİK ASLI
• VEKALETEN ŞİRKET ADINA SÖZLEŞME YAPILACAKSA(VEKALETTE İKRAZAT İŞLEMİ YAPMAYA VEYA VEKALET VERENİ BORÇLANDIRMA YETKİSİ BULUNMASI GEREKİR)

BANKA KREDİLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

İlk Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1-) TÜZEL KİŞİLER

A- Anonim Şirketler
1. İmza Sirküleri
2. İmza sirkülerinin dayanağı olan ticaret sicil gazetesi
3. Son vergi levhası
4. Kuruluş gazetesi
5. Son hazirun cetveli
6. İmza yetkililerinin ve kefalet imzası alınan kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri
7. İmza sirküleri olmayıp kefalet imzası alınan kişilerin imza beyannameleri
8. Kefalet imzası alınan kişilerin kimlik ve vergi numaraları
9. Kefalet imzası alınan grup şirketi varsa; imza sirküleri ve dayanak gazetesi
10. Son üç yılın bilanço ve gelir tablosu
11. Son ayrıntılı mizan
12. Kapasite raporu (imalatçı firmalarda)

B- Limited Şirketler
1. İmza Sirküleri
2. İmza sirkülerinin dayanağı olan ticaret sicil gazetesi
3. Son vergi levhası
4. Son sermaye dağılımını gösteren gazete
5. Kuruluş gazetesi
6. İmza yetkililerinin ve kefalet imzası alınan kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri
7. İmza sirküleri olmayıp kefalet imzası alınan kişilerin imza beyannameleri
8. Kefalet imzası alınan kişilerin kimlik ve vergi numaraları
9. Kefalet imzası alınan grup şirketi varsa; imza sirküleri ve dayanak gazetesi
10. Son üç yılın bilanço ve gelir tablosu
11. Son ayrıntılı mizan
12. Kapasite raporu (imalatçı firmalarda)

2-) ÖZEL KİŞİLER
1. İmza Sirküleri veya beyannamesi
2. Ticaret siciline kayıtlı ise, sicil gazetesi
3. Ticaret siciline kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu meslek grubuna ait belge
4. Son vergi levhası
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. Son iki yılın bilanço ve gelir tablosu
7. Son ayrıntılı mizan

TURİZM YATIRIM BELGESİ

Turizm Tesisleri için yatırım aşamasında verilen ilk belgedir. Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesisler için yatırım belgesi verilmesi, değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır.
Yatırım süresi sonunda ya da tesis tamamlandığında, Turizm İşletmesi Belgesi almak içinbaşvuru yapılması gerekir.
Başvuruda bulunulmamış ise, tesis mahallinde durum tespiti için denetim yapılır ve Kanun gereği gereken işlem tesise uygulanır.
Turizm Desteklerinden yararlanmak için Turizm Yatırım İzin Belgesi ve Turizm işletme Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.
İnceleme Raporu: Yapacağınız tesisin özelliklerine, yatırım yapılacak bölgesine iline göre değerlendirme yapılarak, Turizm işletme belgesi alabilmesini sağlayan şartlarla, devlet desteklerinden en yüksek oranda yararlanma şartları hakkında bilgilendirilir.
Başvuru: Evrakların titizlikle kontrol edilerek ilgili kuruma başvurusu yapılır.

Takibi: Dosyanın ilgili kurumdan günlük takip edilerek işleme alınmasının sağlanır, işlem süreçleri hakkında firma yetkilileri bilgilendirilir.

Sonuçlandırma: Takip sonucunda onaylanan belgenin kurumdan alınarak Belge Kullanım kılavuzu ile birlikte firmanıza gönderilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1. Başvuru dilekçesi:
2. Rapor (alınan bilgilere doğrultusunda tarafımızca hazırlayanacaktır)
3. Ticaret sicili gazetesi
4. İmza sirküleri
5. Vergi Levhası
6. Tapu fotokopisi
7. İmar durum belgesi (apart üniteler için

TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ
21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm İşletmesi Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine işletme aşamasında verilen belgeyi ifade eder.

TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ BAŞVURUSU

İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin eksiksiz olarak Bakanlığa tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır. Başvuru uygun bulunan tesisler denetim programına alınır ve denetim sonucu olumlu olanlar belgelendirilir.

GEREKLİ BELGELER TÜZEL KİŞİLER İÇİN

Dilekçe(Ek-1) -Tesis Tanıtım Raporu

2) -İmza Sirküleri -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

Dilekçe(Ek-1) -Tesis Tanıtım Raporu

2) -İmza Beyannamesi -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

BÜTÜN İSTENEN EVRAKLAR GÜNCEL VE YENİ TARİHLİ OLMALIDIR.