Yatırım Teşvik

Ülkede sermaye birikiminin yatırıma yönlendirmesi, yeni teknoloji kullanım oranının artırılması, üretimde yüksek katma değer yaratmak, bölgeler arası gelişmişlik farklarını gidermek, yeni istihdam alanları yaratmak ve global ölçekte rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından teşvik edilmesi amacıyla verilen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımcının, yatırımla yaptığı nakit çıkışını önleyen ya da bu nakit çıkışının daha fazla sosyal fayda sağlamasına ve eşit rekabet koşullarının sağlanmasına imkan tanıyan destekler söz konusudur.

Yatırım Teşvik Belgesi, Bakanlar Kurulu Kararı ile YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce verilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesine aşağıdaki kurumlar başvurabilir;

Gerçek Kişiler
Adi Ortaklıklar
Sermaye Şirketleri
Kooperatifler
İş Ortaklıkları
Vakıflar
Dernekler
Kamu Kurum ve Kuruluşları
Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Yurtdışındaki Yabancı Şirketlerin Türkiye’deki Şubeleri
TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YAPILACAK YATIRIM CİNSLERİ

Komple Yeni Yatırımlar
Tevsi Yatırımları
Modernizasyon Yatırımları
Ürün Çeşitlendirme Yatırımları
Entegrasyon Yatırımları
TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARA SAĞLANACAK DESTEKLER

KDV (Katma Değer Vergisi) İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Yatırım Yeri Tahsisi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Faiz Desteği
Yatırım Teşvik Belgeniz üzerinde zorunlu ya da İhtiyacınıza göre aşağıda açıklanan değişiklikleri yapabilirsiniz;

Yerli/İthal Global Listeye Makine İlaveleri veya revizyonları:
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırım konusuna ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak global listenizde olmayan bir makine ekipmanı listelerinize ekletebilirsiniz. Global listede yer alıp fiyatı + ya da – olarak % 50 ‘lik fiyat marjını aşan makine ekipmanlarınızın fiyat revizyonlarını, makine ekipman adı ve adedi ile ilgili harcama kalemi revizyonlarınızı yapabilirsiniz.

Tamamlama Vizesi:
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımınızı süresi içerisinde tamamladıktan sonra belgenizin kapatılması için Tamamlama Vizesinin ve ekspertizin yapılması zorunludur.

Süre uzatımı:
Yatırım Teşvik Belgenizin süresinin yarısı kadar ek süre alınabilir.

% 10 şerhinin işlenmesi:
Yatırım Teşvik Belgeniz kapsamında bölgesel desteklerden yararlanıyorsanız yatırımınızın en az % 10’ unu belirlenmiş süre içerisinde yapmış olduğunuzu fatura, akreditif, harcama dekontu vb. belgelerle kanıtlayarak Belgenize şerh düşürmeniz gerekmektedir.

MT FINANS TARAFINDAN HAZIRLANACAK DÖKÜMANLAR

Dilekçe (Biz hazırlayacağız, kaşe ve imza için size göndereceğiz.)
Yatırım Bilgi Formu (Biz hazırlayacağız, kaşe ve imza için size göndereceğiz.)
İthal ve Yerli Makine-Teçhizat Listesi (Biz hazırlayacağız, kaşe ve imza için size göndereceğiz.)
Beyan ve Taahhüt (Biz hazırlayacağız, kaşe ve imza için size göndereceğiz.)
Vekaletname (örneği ayrıca gönderilecektir)
FİRMANIZ TARAFINDAN GÖNDERİLECEK DÖKÜMANLAR

Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya noter onaylı sureti (kuruluş, son sermaye durumunu gösteren, varsa ünvan ve adres değişikliği belirtir gazete)
Vergi levhası Fotokopisi
Kapasite Raporu Fotokopisi (mevcut işletme varsa)
İmza Sirküleri suret aslı
İşletme Ruhsatı noter onaylı sureti (Madencilik ve Hastane yatırımları için)
İşletme izin Yazısı noter onaylı sureti (Maden Dairesinden)
Turizm yatırımı ise; Turizm Yatırım Belgesi noter onaylı sureti
5510 Sayılı kanun kapsamında SGK’ dan borcu olmadığına dair yazı (barkodlu internet çıktısına firma tarafından kaşelenip ve imzalanması yeterli.)
ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Uygundur Belgesi ve Yazısı (noter onaylı) (Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nden alınacaktır)
Organize Sanayi Bölgesi ve küçük sanayi sitelerinde veya diğer alanlarda bina kiralık ise en az 6 yıllık kira kontratı, arsa kiralık ise 11 yıllık kira kontratı veya arsa tahsis yazısı
Merkez Bankası Makbuzu (400.-TL yatırılacak, Havale yapılırsa Ankara’dan yatırıp, bir suret makbuz aslını firmanıza göndeririz.)
Proforma Faturalar (Faturaların Türkçe Tercümelerini veya makinelerin Türkçe tam karşılıklarını yanlarına yazınız.)
Proforma faturalarınız yoksa almayı düşündüğünüz yerli ve ithal makine ekipmanları ayrı listeler halinde cinsi, miktarı, birim fiyatı ve toplam tutarı olacak şekilde liste yaparak bu form ekinde fakslayınız ya da email ile gönderiniz.
Daha önce alınan ve açık olan Teşvik Belgeniz varsa fotokopisi