Kırsal Kalkınma

KIRSAL KALKINMA (TEDGEM) HİBE PROJELERİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın, tarım üreticilerinin kalkınma yatırımları için kırsal alanlarda şirket, kooperatif ve benzeri kurumlar aracılığıyla hazırlayacakları projelere hibe sağlanmak üzere Üretici Örgütlerinin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi Projesi (IRFO) kapsamında Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü (TEDGEM) koordinasyonunda “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi” (KKYDP) programını başlatmıştır.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI İÇERİĞİ NEDİR?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın 2010-2014 Stratejik Planı çerçevesinde;

Tarım üreticilerine
Kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı projelere
Kırsal alanda ekonomik ve soysal gelişmeyi sağlamak için; gerçek ve tüzel kişilere,
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ NEDİR?

Kırsal alanda,

Gelir ve sosyal standartları geliştirmek,
Altyapıyı iyileştirmek,
Tarım-Sanayi entegrasyonu sağlamak,
Gıda güvenliğini güçlendirmek,
Tarımsal ürünlerin pazarlama ömrünün uzatılması,
Alternatif gelir kaynakları yaratmak,
Mevcut kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğini artırmak,
Katma değer sağlayacak altyapı tesis etmek,
Girişimcilik kapasitesi yaratmak,
Uluslararası kaynakların (özellikle AB) kullanımı için kapasite oluşturmaktır.
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve pazarlanmasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile bu kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla hibe desteği vermesini amaçlayan kırsal kalkınma programıdır. Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hibe programı kapsamında şirket başvurularında 300.000 TL’ye, gerçek kişi başvurularında 75.000 TL’ye kadar hibe destekleri verilmektedir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülecek olan “Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı” uygulamaları için 81 il kapsamında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlar ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin rehabilitasyonu yatırımlarına yönelik olarak her yıl yayınlanacak olan rehberde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda uygun bulunanlar programa alınmakta ve hibeye esas proje tutarlarının, ekonomik yatırımlara yönelik olanlarında % 50’si (elli), toplu basınçlı sulama sistemine yönelik olanlarında ise %75’i (yetmişbeş) hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanmaktadır.

Aşağıdaki konulardaki projeler desteklenmektedir:

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar,
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yeni yatırımlar,
Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretimine yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
Un, karma yem ve zeytinyağı konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez.
Koyun, keçi ve manda konularında modern sabit yatırım projeleri desteklenir.
Kimler Başvuruda Bulunabilir:

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programına, 81 ilde tarımsal ürünlerin işlenmesi alanında faaliyet gösteren; Gerçek kişiler (Bireyler), Tüzel kişiler, (Şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri, sulama kooperatifleri ve köylere hizmet götürme birlikleri) Tarım İl Müdürlüklerine tek konuda başvurabilirler.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, her yıl 81 ilde yukarıdaki konularda destek programları açıklamaktadır.