Ipard

IPARD (KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI)

IPARD, Avrupa Birliği’nin (AB), 2007-2013 yılları arasında uygulayacağı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) kırsal kalkınma bileşenidir. IPARD Programı kapsamında belirlenen illerdeki süt, kırmızı et, tavut eti, su ürünleri ve meyve sebze sektöründeki işletmelere ve üreticilere, kırsalda turizm ve çiftlik faaliyetleri, yerel ürünler ve mikro işletmeler ile kültür balıkçılığının desteklenmesi kapsamında yatırımcılara % 50-60 oranında hibe desteği sağlanacaktır. IPARD programından Türkiye’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sorumludur. Programın yürütülmesi amacıyla Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kurulmuştur. ,Avrupa Birliği’ne katılım öncesinde ortak tarım politikası ve kırsal kalkınma politikasıyla uyumlu olmak adına açılan bu programın hedefleri tarım sektörünün modernizasyonunda katkıda bulunmak, birincil ürünlerin üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak, göçü engellemek, gıda işletmelerinde yeni teknolojiler, yenilikler sunmak, yeni pazar fırsatları yaratmak, gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartları veya diğer standartların iyileştirilmesini teşvik etmek, kırsal turizm, yerel ürünler vb. alanlarda iş fırsatlarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Kimler Başvurabilir: IPARD öncelikli ilde faaliyette bulunan tarımsal işletme (Özel ve tüzel kişi), 250’den az çalışanı ve yıllık cirosu 25 Milyon TL’nin altında olması, Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Kayıtlı, Hayvan Kayıt Sistemine Kayıtlı, Ulusal Vergi Sistemi’ne Kayıtlı (Vergi Levhası), 65 yaşından küçük olması, Mesleki yeterlilik: Üniversite diploması veya 3 yıl mesleki hizmet kaydı, Vergi ve SGK borcu bulunmaması, Gıda Kayıt/Onay İzni, ÇED Raporu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı olması vb. zorunludur.
Program Hangi İllerde Uygulanmaktadır: Program illeri yatırım konusuna ve teklif çağrı programına göre değişebilmektedir.

Hangi Giderler Desteklenmektedir?
Hibe konusuyla ilgili her türlü makine ekipman ve alt yapı yatırımları / Yapı iyileştirme, geliştirme ve modernizasyon / Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç) / Bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere yeni makinelerin alımı ya da leasing yolu ile alınması / Mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık bütçeleri ile fizibilite çalışmaları / İş planı hazırlığı / Lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik masraflar

Hibe Programının Öncelikleri Nelerdir?

Hibe Programı kapsamında belirlenen öncelikler aşağıdadır:
1. Tarımsal işletmelere yatırım
2. Tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi
3. Üretici Örgütlerinin desteklenmesi
4. Kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi olarak öngörülmüştür
IPARD uygulama alanı öncelikli il olarak seçilen 42 il ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle aşağıda haritada mavi ile görülen 20 ilde pilot uygulamalar yapılacaktır. Pilot uygulamaların ardından yeşil ile gözüken 22 il uygulamaya dahil edilerek programın uygulandığı il sayısı 42’ye çıkacaktır.

AB IPARD (TKDK) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, her çağrı yılı periyodik olarak birkaç kez hibe destek çağrısına çıkmaktadır.